Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

މޭޑޭ 2015 ގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް ، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން .

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                       ނަންބަރު: JP-NB/2017/10/024 ނޫސްބަޔާން   1މޭ 2015 ދުވަހު ބޭއްވުނު މޭޑޭ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް، މާފުށީޖަލުގައި ޙުކުމެއް، ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް 10/10/2017 ވީ ހޯމަދުވަހު ނިޔާވެފައިވާ ގ.ކީމާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު [...]

5 ދުވަސް ކުރިން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ފޮހެލާ ނެތިކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާޢީލް ބުނި ބުނުން ކުއްވެރިކުރުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މ. ކުނޫޒު، މާލެ،                                                       ނަންބަރު: JP-NB/2017/10/023 ނޫސްބަޔާން   10 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގު ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލް ގެ ވާހަކަފުޅުގައި، [...]

5 ދުވަސް ކުރިން

 

 
yesiten