Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނެރޭ ބަޔާން

ނަންބަރު : JP-NB/2018/5/009 ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީއަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވެފައި، އަދި އެ މަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ގެނައުމަށް [...]

12 ގަޑި އިރު ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ހިންހާފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި އިންޞާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް އޮތް ޝަރީއަތެއް ކަމަކަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން [...]

3 ހަފްތާ ކުރިން

 

 
yesiten