Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ނަންބަރު:JP-NB/2017/08/021 ނޫސްބަޔާން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރަމުން ދާއިރު ދިވެހިންނަށް ޒަމާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މޭސްތިރި ކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބުލް ގާސިމް އިބްރާޙިމް އަށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން.

ނަންބަރު:JP-NB/2017/08/020 ނޫސްބަޔާން   ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިޢްޒަތްތެރި [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

 

 
yesiten