Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.

ނަންބަރު: JP-NB/2017/05/013 ނޫސްބަޔާން   ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.   ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ބަސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް، ރައީސް [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ބަޔާން.

ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރި ކަމާއި، ތަޢުލީމާއި، ސިއްޙަތާއި، ވިޔަފާރިއާއި، އަދި މިނޫންވެސް ތަރައްޤީ ގެ މައިދާން ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހީވާގި ދިވެހިންނާއި ދިވެހި ޢާއިލާ ތަކަށް ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާއާއި، ހެޔޮއެދުންތަށް ފޮނުވަމެވެ. މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހެއް [...]

3 ހަފްތާ ކުރިން

 

 
yesiten