Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު :014JP-IL/2018/7/  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާލެ،                             އިޢުލާން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން       ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ރައީސް މައުމޫން ހިމެނޭގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން          ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ މުޅި ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑު ކޮށް، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައި، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވެ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ވެއްޔާ މޮޑެލައި، އިންސާނީކަރާމަތާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

 

 
yesiten