Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުން މިއަދު ހަވީރު 1630 ގައި ޖޭޕީގެ މައި އޮފީސް މ. ކުނޫޒުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި [...]

4 ދުވަސް ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވި 121 ފަރާތެއްގެ ތެރެއިން ތަފާތު ސަބަބުތަކާހެދި ބައެއްފަރާތް ތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ނަން ތަފާތު މަޖުބޫރީ ހާލަތު ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ނަން [...]

4 ދުވަސް ކުރިން

Jumhooree Party Supports the Statement by the UN Calling on the Government of the Maldives to Begin Political Consultations

                                                                                                    Ref.No.: JP-PL/2016/12/005 PRESS RELEASE 5 December 2016  Jumhooree Party Supports the Statement by the UN Calling on the Government of the Maldives to Begin Political Consultations [...]

3 މަސް ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި
Jumhooree Party Supports the Statement by the UN Calling on the Government of the Maldives to Begin Political Consultations
ޖޭޕީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އަށް ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަ އެވޯޑް ލިބުމުން ޖޭޕީ އިން މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީ އިން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީގުތަކާއި، ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ޓިކެޓްގައި ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ތުރުކީގައި ކުރިއަށްދާ އައިސީއޭޕީޕީގެ ކޮންފަރެންސްގައި ޖޭޕީގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި
Jumhooree Party Supports the Statement by the UN Calling on the Government of the Maldives to Begin Political Consultations
ޖޭޕީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އަށް ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަ އެވޯޑް ލިބުމުން ޖޭޕީ އިން މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީ އިން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީގުތަކާއި، ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ޓިކެޓްގައި ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ތުރުކީގައި ކުރިއަށްދާ އައިސީއޭޕީޕީގެ ކޮންފަރެންސްގައި ޖޭޕީގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވުން.
ޖޭޕީ ގެ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާޙިމް އާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ، ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ގެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
Jumhooree Party condemns the terrorist attacks on the Indian military base in Uri
ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން.

 

 
yesiten