Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

Statement by Jumhooree Party welcoming the EU Resolution of 15 March 2018

No: JP-PR/2018/03/001   PRESS RELEASE Statement by Jumhooree Party welcoming the EU Resolution of 15 March 2018   Jumhooree Party welcomes the Resolution passed by the European Parliament on 15 [...]

2 ދުވަސް ކުރިން

މިއަދު (2 މާރޗް 2018) ހަވީރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެ ހުންނަވަނިކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރާއި، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރުން ކުއްވެރިކުރުން

ނަންބަރު:JP-NB/2018/03/007 ނޫސްބަޔާން މިއަދު 2 މާރޗް 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެ ހުންނަވަނިކޮށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒު އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

Maldives Joint Opposition Appoints Ben Emmerson QC as Legal Advisor on UN Mediated Talks

Maldives Joint Opposition Appoints Ben Emmerson QC as Legal Advisor on UN Mediated Talks 26 February 2018, Male’: The Joint Opposition today appointed Mr Ben Emmerson QC as its legal [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

Statement by Jumhooree Party welcoming the EU Resolution of 15 March 2018
މިއަދު (2 މާރޗް 2018) ހަވީރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެ ހުންނަވަނިކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރާއި، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރުން ކުއްވެރިކުރުން
Maldives Joint Opposition Appoints Ben Emmerson QC as Legal Advisor on UN Mediated Talks
ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލައްވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކުރައްވައި، ނެގެހެއްޓެވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލުން
ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ޖޭޕީ އޮފީސް މ. ކުނޫޒަށް ޤާނޫނާ ޚލާފަށް، އެސްއޯފުލުހުން ވަދެ ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާއޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުއްވެރިކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހިންގަމުންގެންދާ ޣައިރު ޤާނޫނީކުއްލި ނުރައްލަކުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ
ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
Statement by Jumhooree Party welcoming the EU Resolution of 15 March 2018
މިއަދު (2 މާރޗް 2018) ހަވީރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެ ހުންނަވަނިކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރާއި، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރުން ކުއްވެރިކުރުން
Maldives Joint Opposition Appoints Ben Emmerson QC as Legal Advisor on UN Mediated Talks
ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލައްވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކުރައްވައި، ނެގެހެއްޓެވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލުން
ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ޖޭޕީ އޮފީސް މ. ކުނޫޒަށް ޤާނޫނާ ޚލާފަށް، އެސްއޯފުލުހުން ވަދެ ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާއޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުއްވެރިކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހިންގަމުންގެންދާ ޣައިރު ޤާނޫނީކުއްލި ނުރައްލަކުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ
ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެހުސްވެފައިވާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
News Alert: The Supreme Court of the Maldives Issues a Temporary Injunction to delay banned MPs reinstatement
ސުލްހަވެރި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ނަމުގައި ނޫސްވެރިންނަށާއި އާއްމުރައްޔިތުންނަށް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަނިޔާކުރިކުރުން ކުއްވެރިކުރުން
Joint Opposition: Press Statement on Arrest of MPs, Arrest of MDP Youth Wing Members, Withdrawal of Privileges of Political Detainees

 

 
yesiten