Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

މޭޑޭ 2015 ގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް ، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން .

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                       ނަންބަރު: JP-NB/2017/10/024 ނޫސްބަޔާން   1މޭ 2015 ދުވަހު ބޭއްވުނު މޭޑޭ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް، މާފުށީޖަލުގައި ޙުކުމެއް، ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް 10/10/2017 ވީ ހޯމަދުވަހު ނިޔާވެފައިވާ ގ.ކީމާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު [...]

5 ދުވަސް ކުރިން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ފޮހެލާ ނެތިކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާޢީލް ބުނި ބުނުން ކުއްވެރިކުރުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މ. ކުނޫޒު، މާލެ،                                                       ނަންބަރު: JP-NB/2017/10/023 ނޫސްބަޔާން   10 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގު ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލް ގެ ވާހަކަފުޅުގައި، [...]

5 ދުވަސް ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

: JP-IL/2017/9/001   އިޢުލާން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަޞާސީ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން   ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަކީ ދިވެހި ޤައުމާއި، ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތުގައި ހިންގާ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާއި، ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

މޭޑޭ 2015 ގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް ، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން .
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ފޮހެލާ ނެތިކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާޢީލް ބުނި ބުނުން ކުއްވެރިކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން
މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ، ޙައްޤަކާއި ނުލައި ގިނަ ބަޔަކު މަރަމުންދާއިރު، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން!
Joint Opposition Party Statement: Opposition Parties Concerned Over President Yameen’s Refusal to Tackle Terrorism
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާ ނުނިމެނީސް އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް އެންގުމާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން.
Statement by Jumhooree Party on the siege of Party Headquarters and the politically motivated trials and actions against the party leadership
President Yameen Arrests More Parliamentarians, Steps Up Crackdown
މޭޑޭ 2015 ގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް ، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން .
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ފޮހެލާ ނެތިކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާޢީލް ބުނި ބުނުން ކުއްވެރިކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން
މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ، ޙައްޤަކާއި ނުލައި ގިނަ ބަޔަކު މަރަމުންދާއިރު، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން!
Joint Opposition Party Statement: Opposition Parties Concerned Over President Yameen’s Refusal to Tackle Terrorism
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާ ނުނިމެނީސް އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް އެންގުމާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން.
Statement by Jumhooree Party on the siege of Party Headquarters and the politically motivated trials and actions against the party leadership
President Yameen Arrests More Parliamentarians, Steps Up Crackdown
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނޫސް ބަޔާން
Joint Statement: Opposition Parties Condemn Unlawful Arrest of MP Faris Maumoon
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
Joint Opposition Statement: Supreme Court Ruling Saying MPs will Forfeit Seat for Leaving Party Unconstitutional; No Confidence Vote Must be Held on 24th July
Jumhooree Party condemns the Government’s denial of Hon. Qasim Ibrahim’s travel for emergency medical treatment

 

 
yesiten