Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

Jumhooree Party condemns the arrest of Adam Azim

Jumhooree Party Male’ Republic of Maldives   Ref: PR -2017-06-017   PRESS RELEASE   Jumhooree Party condemns the arrest of Adam Azim   Jumhooree Party condemns in the strongest terms, [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

ސްޓޭޓް ޓްރޭނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް ) މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ   ނަންބަރު :   JP-NB/2017/06/016   ނޫސްބަޔާން ސްޓޭޓް ޓްރޭނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ  ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް ) މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް  ވަރަށް ކުއްލި [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

Jumhooree Party condemns the severing of diplomatic relations between the Maldives and Qatar by the Government

Jumhoory Party Male’ Republic Maldives Ref: PR -2017-06-016 PRESS RELEASE   Jumhooree Party condemns the severing of diplomatic relations between the Maldives and Qatar by the Government Jumhooree Party condemns the [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

Jumhooree Party condemns the arrest of Adam Azim
ސްޓޭޓް ޓްރޭނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް ) މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުން
Jumhooree Party condemns the severing of diplomatic relations between the Maldives and Qatar by the Government
The Elections Commission has informed Jumhooree Party (JP) that it should no longer use its flag and logos
މިއަދުން ފެށިގެން ޖުމްހޫރި ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންސްގެ ފާރާތުން މިޕާޓީއަށް އަންގާފައި ވާތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރުން.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.
ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ބަޔާން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން.
ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބަޔަކުމީހުން ގަސްތުގައި މަރާލާފައިވާ ޔާމީން ރަޝީދު އަށް ދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރުން.
ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް
Jumhooree Party condemns the arrest of Adam Azim
ސްޓޭޓް ޓްރޭނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް ) މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުން
Jumhooree Party condemns the severing of diplomatic relations between the Maldives and Qatar by the Government
The Elections Commission has informed Jumhooree Party (JP) that it should no longer use its flag and logos
މިއަދުން ފެށިގެން ޖުމްހޫރި ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންސްގެ ފާރާތުން މިޕާޓީއަށް އަންގާފައި ވާތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރުން.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.
ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ބަޔާން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން.
ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބަޔަކުމީހުން ގަސްތުގައި މަރާލާފައިވާ ޔާމީން ރަޝީދު އަށް ދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރުން.
ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް
JOINT STATEMENT : JUMHOOREE PARTY LEADER, HON. QASIM IBRAHIM MP, ARRESTED FOR GIVING POLITICAL SPEECHES
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހާންމަކުރުން.
Jumhooree Party condemns the sudden arrest of the Party’s Leader MP Hon. Qasim Ibrahim
Joint Statement: Maldives Police Attack Peaceful Opposition Rally; Hospitalize 11
Jumhooree Party calls on the Prosecutor General to immediately drop the baseless charges against Party’s Leader and Deputy Leader

 

 
yesiten