Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު :014JP-IL/2018/7/  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާލެ،                             އިޢުލާން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން       ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ރައީސް މައުމޫން ހިމެނޭގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން          ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ މުޅި ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑު ކޮށް، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައި، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވެ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ވެއްޔާ މޮޑެލައި، އިންސާނީކަރާމަތާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު :012JP-IL/2018/6/   ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސް މިހިނގާ ޖޫންމަހުގެ 21 އިން 22 އަށް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް [...]

4 ހަފްތާ ކުރިން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނެރޭ ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް، ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ގޮވާލާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޓްރެރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް އެތައް ބަޔަކު ބަންދުކުރެވުނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފަށް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނެރޭ ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ގޮވާލާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޓްރެރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް އެތައް ބަޔަކު ބަންދުކުރެވުނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފަށް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ، ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރެއްގައި ބެހެއްޓުމާގުޅޭ
Statement by Jumhooree Party welcoming the EU Resolution of 15 March 2018
މިއަދު (2 މާރޗް 2018) ހަވީރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެ ހުންނަވަނިކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރާއި، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރުން ކުއްވެރިކުރުން
Maldives Joint Opposition Appoints Ben Emmerson QC as Legal Advisor on UN Mediated Talks
ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލައްވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކުރައްވައި، ނެގެހެއްޓެވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލުން
ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ޖޭޕީ އޮފީސް މ. ކުނޫޒަށް ޤާނޫނާ ޚލާފަށް، އެސްއޯފުލުހުން ވަދެ ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާއޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުއްވެރިކުރުން

 

 
yesiten