Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

Joint Parties Express Concern over the Subversion of Parliamentary Process in Passing the Free Trade Agreement with China; Calls on President Yameen to Suspend Implementation

Joint Parties Express Concern over the Subversion of Parliamentary Process in Passing the Free Trade Agreement with China; Calls on President Yameen to Suspend Implementation The Joint Opposition expresses deep [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

Press Release on the China-Free Trade Agreement

Jumhooree Party ,Male Maldives Ref: PR -2017-11-026 Press Release on the China-Free Trade Agreement Jumhooree Party condemns the session of the Peoples Majilis (Parliament) held on 29 November 2017 conducted [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އާ ބެހޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މ.ކުނޫޒު / ކ.މާލެ                                                       ނަންބަރު:JP-NB/2017/12/026 ނޫސްބަޔާން ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އާ ބެހޭ   29 ނޮވެމްބަރ 2017 ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

Joint Parties Express Concern over the Subversion of Parliamentary Process in Passing the Free Trade Agreement with China; Calls on President Yameen to Suspend Implementation
Press Release on the China-Free Trade Agreement
ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އާ ބެހޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
މޭޑޭ 2015 ގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް ، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން .
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ފޮހެލާ ނެތިކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާޢީލް ބުނި ބުނުން ކުއްވެރިކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން
މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ، ޙައްޤަކާއި ނުލައި ގިނަ ބަޔަކު މަރަމުންދާއިރު، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން!
Joint Parties Express Concern over the Subversion of Parliamentary Process in Passing the Free Trade Agreement with China; Calls on President Yameen to Suspend Implementation
Press Release on the China-Free Trade Agreement
ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އާ ބެހޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
މޭޑޭ 2015 ގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށް ، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން .
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ފޮހެލާ ނެތިކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާޢީލް ބުނި ބުނުން ކުއްވެރިކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން
މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ، ޙައްޤަކާއި ނުލައި ގިނަ ބަޔަކު މަރަމުންދާއިރު، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން!
Joint Opposition Party Statement: Opposition Parties Concerned Over President Yameen’s Refusal to Tackle Terrorism
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާ ނުނިމެނީސް އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް އެންގުމާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން.
Statement by Jumhooree Party on the siege of Party Headquarters and the politically motivated trials and actions against the party leadership

 

 
yesiten