Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނެރޭ ބަޔާން

ނަންބަރު : JP-NB/2018/5/009 ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީއަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވެފައި، އަދި އެ މަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ގެނައުމަށް [...]

12 ގަޑި އިރު ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ހިންހާފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި އިންޞާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް އޮތް ޝަރީއަތެއް ކަމަކަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން [...]

3 ހަފްތާ ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާލެ، ނަންބަރު :JP-IL/2018/4/007   އިޢުލާން   ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން. ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރި މިޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. ދާޚިލީ ކަންކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް                [...]

1 މަސް ކުރިން

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނެރޭ ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް، ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ގޮވާލާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޓްރެރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް އެތައް ބަޔަކު ބަންދުކުރެވުނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފަށް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ، ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރެއްގައި ބެހެއްޓުމާގުޅޭ
Statement by Jumhooree Party welcoming the EU Resolution of 15 March 2018
މިއަދު (2 މާރޗް 2018) ހަވީރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެ ހުންނަވަނިކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރާއި، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރުން ކުއްވެރިކުރުން
Maldives Joint Opposition Appoints Ben Emmerson QC as Legal Advisor on UN Mediated Talks
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނެރޭ ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ގޮވާލާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ޓްރެރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް އެތައް ބަޔަކު ބަންދުކުރެވުނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފަށް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ، ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރެއްގައި ބެހެއްޓުމާގުޅޭ
Statement by Jumhooree Party welcoming the EU Resolution of 15 March 2018
މިއަދު (2 މާރޗް 2018) ހަވީރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެ ހުންނަވަނިކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރާއި، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހައްޔަރު ކުރުން ކުއްވެރިކުރުން
Maldives Joint Opposition Appoints Ben Emmerson QC as Legal Advisor on UN Mediated Talks
ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލައްވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކުރައްވައި، ނެގެހެއްޓެވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލުން
ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ޖޭޕީ އޮފީސް މ. ކުނޫޒަށް ޤާނޫނާ ޚލާފަށް، އެސްއޯފުލުހުން ވަދެ ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާއޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުއްވެރިކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހިންގަމުންގެންދާ ޣައިރު ޤާނޫނީކުއްލި ނުރައްލަކުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ
ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

 

 
yesiten