Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ނަންބަރު:JP-NB/2017/08/021 ނޫސްބަޔާން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރަމުން ދާއިރު ދިވެހިންނަށް ޒަމާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މޭސްތިރި ކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބުލް ގާސިމް އިބްރާޙިމް އަށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން.

ނަންބަރު:JP-NB/2017/08/020 ނޫސްބަޔާން   ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިޢްޒަތްތެރި [...]

1 ހަފްތާ ކުރިން

Statement by Jumhooree Party on the siege of Party Headquarters and the politically motivated trials and actions against the party leadership

  Ref: PR -2017-07-019   PRESS RELEASE Statement by Jumhooree Party on the siege of Party Headquarters and the politically motivated trials and actions against the party leadership The Seige [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

ޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްޚީ ހާލު ކޮޅަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން ކުއްވެރި ކުރުން.
Statement by Jumhooree Party on the siege of Party Headquarters and the politically motivated trials and actions against the party leadership
President Yameen Arrests More Parliamentarians, Steps Up Crackdown
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނޫސް ބަޔާން
Joint Statement: Opposition Parties Condemn Unlawful Arrest of MP Faris Maumoon
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
Joint Opposition Statement: Supreme Court Ruling Saying MPs will Forfeit Seat for Leaving Party Unconstitutional; No Confidence Vote Must be Held on 24th July
Jumhooree Party condemns the Government’s denial of Hon. Qasim Ibrahim’s travel for emergency medical treatment
Joint Opposition Statement: Supreme Court Ruling Saying MPs will Forfeit Seat for Leaving Party Unconstitutional; No Confidence Vote Must be Held on 24th July
Jumhooree Party condemns the arrest of Adam Azim
ސްޓޭޓް ޓްރޭނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް ) މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުން
Jumhooree Party condemns the severing of diplomatic relations between the Maldives and Qatar by the Government
The Elections Commission has informed Jumhooree Party (JP) that it should no longer use its flag and logos
މިއަދުން ފެށިގެން ޖުމްހޫރި ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންސްގެ ފާރާތުން މިޕާޓީއަށް އަންގާފައި ވާތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރުން.

 

 
yesiten