Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.

ނަންބަރު: JP-NB/2017/05/013 ނޫސްބަޔާން   ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.   ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ބަސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް، ރައީސް [...]

2 ހަފްތާ ކުރިން

ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ބަޔާން.

ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރި ކަމާއި، ތަޢުލީމާއި، ސިއްޙަތާއި، ވިޔަފާރިއާއި، އަދި މިނޫންވެސް ތަރައްޤީ ގެ މައިދާން ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހީވާގި ދިވެހިންނާއި ދިވެހި ޢާއިލާ ތަކަށް ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާއާއި، ހެޔޮއެދުންތަށް ފޮނުވަމެވެ. މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހެއް [...]

3 ހަފްތާ ކުރިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާޙީމް އަކީ  މުޅި ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތާޢީދު ހޯއްދަވައި، އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މަދަދާއި އެހީތެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު އެތަކެއް ދާއިރާއިން ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، [...]

3 ހަފްތާ ކުރިން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.
ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ބަޔާން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން.
ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބަޔަކުމީހުން ގަސްތުގައި މަރާލާފައިވާ ޔާމީން ރަޝީދު އަށް ދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރުން.
ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް
JOINT STATEMENT : JUMHOOREE PARTY LEADER, HON. QASIM IBRAHIM MP, ARRESTED FOR GIVING POLITICAL SPEECHES
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހާންމަކުރުން.
Jumhooree Party condemns the sudden arrest of the Party’s Leader MP Hon. Qasim Ibrahim
Joint Statement: Maldives Police Attack Peaceful Opposition Rally; Hospitalize 11
Jumhooree Party calls on the Prosecutor General to immediately drop the baseless charges against Party’s Leader and Deputy Leader
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދެއްވި ތާޢީދާއެކު، ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ގޮވާލުން.
ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ބަޔާން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން.
ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބަޔަކުމީހުން ގަސްތުގައި މަރާލާފައިވާ ޔާމީން ރަޝީދު އަށް ދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރުން.
ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް
JOINT STATEMENT : JUMHOOREE PARTY LEADER, HON. QASIM IBRAHIM MP, ARRESTED FOR GIVING POLITICAL SPEECHES
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހާންމަކުރުން.
Jumhooree Party condemns the sudden arrest of the Party’s Leader MP Hon. Qasim Ibrahim
Joint Statement: Maldives Police Attack Peaceful Opposition Rally; Hospitalize 11
Jumhooree Party calls on the Prosecutor General to immediately drop the baseless charges against Party’s Leader and Deputy Leader
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ތާއީދު ކޮށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން.
ޣައިރު ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން
Jumhooree party calls on the government to immediately release Hon. Qasim Ibrahim who has been arrested against the law
ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބުލް ގާސިމް އިބްރާޙީމް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރުން
JOINT STATEMENT: CONDEMN IN STRONGEST TERMS ARREST OF JUMHOOREE PARTY LEADER, HON. QASIM IBRAHIM MP

 

 
yesiten