Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަޙްނިޔާ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރުން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި މިމާތް މައްސަރުގެ ސަވާބާއި ހެޔޮދަރުމަ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މާތް ﷲ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން .  = ޤާސިމް އިބްރާހިމް =

                                     1 ރަމަޟާން 1436

 

 
yesiten