Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އިލްހާމް އަހްމަދު ގެ ކާރުކޮޅަށް ބަޔަކު ގެެއްލުންދިން މައްސަލަ ކުއްވެރިކުރުން

                      ނަންބަރު: JP-NB/2015/007

     ނޫސްބަޔާން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އިލްހާމް އަހްމަދު ގެ ކާރުކޮޅަށް ބަޔަކު ގެެއްލުންދިން މައްސަލަ ކުއްވެރިކުރުން.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކާރުކޮޅު ފުރުޤާން މިސްކިތް ކައިރީގައި ޕާކްކޮށްފައިވަނިކޮށް، ބަޔަކު ގެއްލުންދިން މައްސަލަ މި ޕާޓީން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަމެވެ.

ކާރުކޮޅުގެ ކުރީކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުކޮށްލައިފައިވާއިރު، އެކަމަކީ ބަޔަކު ދުރާލާ ރާވައިގެން ގަސްތުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީވެ، އެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެއްލެވުމަށް މި ޕާޓީން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

                      18 ޖުލައި 2015

 

 
yesiten