Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

    ނަންބަރު : JP-IL/2016/11/007

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

 

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމުގެ ޝަޢުގު ވެރިކަން ހުރި ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

1-      ޤައުމީހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރު              މަޤާމްގެ ޢަދަދު 7 (ހަތެއް)

2-      ޚާރިޖީ ކަންކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް       މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)

3-      ދާޚިލީ ކަންކަމާބެހޭ ކައުންސިލް  ރައީސް       މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)

4-      ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް  ރައީސް             މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)

ވީމާ، ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނުވަތަadmin@jumhooreeparty.org.mv  އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

                              7 ނޮވެމްބަރ 2016

 

 
yesiten