Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު :JP-IL/2017/11/002

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 5 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން އެމީހެއްގެ ވަނަވަރާއި (ސީވީ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މިޕާޓީގެ އިދާރާ (މ.ކުނޫޒް) ނުވަތަ admin@jumhooreeparty.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ 2017

 

 
yesiten