Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މ.ކުނޫޒު / ކ.މާލެ

ނަންބަރު :JP-IL/2017/11/003

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ލީގުގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު 28 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

1-      އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ރައީސާކަން       މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)

2-      އަންހެނުންގެ ލީގުގެ މެންބަރުކަން       މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މިޕާޓީގެ އަންހެން މެންބަރުން 7 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން އެމީހެއްގެ ވަނަވަރާއި (ސީވީ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މިޕާޓީގެ އިދާރާ (މ.ކުނޫޒް) ނުވަތަ admin@jumhooreeparty.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ 2017

 

 
yesiten