Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މ.ކުނޫޒު / ކ.މާލެ

ނަންބަރު :JP-IL/2017/12/004

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ކައުންސިލުން  ހުސްވެފައިވާ  މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު 19 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

 1-      މަސްވެރިކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަން       މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)

2-      މަސްވެރިކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަން     މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން 28 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން އެމީހެއްގެ ވަނަވަރާއި (ސީވީ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މިޕާޓީގެ އިދާރާ (މ.ކުނޫޒް) ނުވަތަ admin@jumhooreeparty.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ 2017

 

 
yesiten