Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެހުސްވެފައިވާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ނަންބަރު :JP-IL/2018/2/002

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެހުސްވެފައިވާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު 19 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

1-      ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަން        (މަޤާމްގެ އަދަދު 1 (އެކެއް)

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން 27 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން އެމީހެއްގެ ވަނަވަރާއި (ސީވީ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މިޕާޓީގެ އިދާރާ (މ.ކުނޫޒް) ނުވަތަ  admin@jumhooreeparty.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

19 ފެބްރުއަރީ 2018

 

 
yesiten