Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު :JP-IL/2018/2/005

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

 

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު 20 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

1-      ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް         މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)

2-      ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަން           މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (އެކެއް)

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން 28 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން އެމީހެއްގެ ވަނަވަރާއި (ސީވީ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މިޕާޓީގެ އިދާރާ (މ.ކުނޫޒް) ނުވަތަ admin@jumhooreeparty.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2018

 

 
yesiten