Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މާލެ،

ނަންބަރު :JP-IL/2018/4/007

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރި މިޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

 • ދާޚިލީ ކަންކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް                      މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ދާޚިލީ ކަންކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                 މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ދާޚިލީ ކަންކަމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                    މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް               މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް          މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން             މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • އެކްސްޕޯޓް އެންޑް އިންޕޯޓް ކައުންސިލްގެ ރައީސް                މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • އެކްސްޕޯޓް އެންޑް އިންޕޯޓް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް            މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • އެކްސްޕޯޓް އެންޑް އިންޕޯޓް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން              މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ހެލްތް ކައުންސިލްގެ ރައީސް                             މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ހެލްތް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                         މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ހެލްތް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                           މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ދީނީ ވަހުދަތު ދަމަހައްޓާ ލީގުގެ ރައީސް                      މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ދީނީ ވަހުދަތު ދަމަހައްޓާ ލީގުގެ ނައިބު ރައީސް                        މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ދީނީ ވަހުދަތު ދަމަހައްޓާ ލީގުގެ މެންބަރުން                    މަޤާމްގެ ޢަދަދު 2 (ދޭއް)
 • ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                      މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                         މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • އަންހެނުންގެ ލީގުގެ މެންބަރުން                            މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ޔޫތު ލީގުގެ މެންބަރުން                                 މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން        މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                   މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                     މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • އެޑިއުކޭޝަންއާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • އެޑިއުކޭޝަންއާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                  މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ޚާރިޖީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                         މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ޚާރިޖީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                           މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ޓުއަރިޒަމް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                      މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ޓުއަރިޒަމް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                         މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ހައުސިންގ އާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ހައުސިންގ އާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                   މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • މުވާސަލާތްތަކުގެ ޚިދުމަތާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް          މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • މުވާސަލާތްތަކުގެ ޚިދުމަތާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން            މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ރިނިއުބަލް އެނަޖީއާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް             މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ރިނިއުބަލް އެނަޖީއާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ތިމާވައްޓާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                   މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ތިމާވައްޓާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                      މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)
 • ދަނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް                 މަޤާމްގެ ޢަދަދު 1 (އެކެއް)
 • ދަނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                   މަޤާމްގެ ޢަދަދު 3 (ތިނެއް)

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން 24 އޭޕްރީލް 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން އެމީހެއްގެ ވަނަވަރާއި (ސީވީ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މިޕާޓީގެ އިދާރާ (މ.ކުނޫޒް) ނުވަތަ admin@jumhooreeparty.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

16 އޭޕްރީލް 2018

 IulaanDownload kurehvumah

 

 
yesiten