Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް، ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު :JP-IL/2018/5/09

 

                                                                  ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ކައުންސިލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރި މިޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން            މަޤާމްގެ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަން       މަޤާމްގެ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަން           މަޤާމްގެ އަދަދު: 3 (ތިނެއް)

                                                                 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން 15 މޭއި 2018 ވާ އަންގާރަ  ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން އެމީހެއްގެ ވަނަވަރާއި (ސީވީ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މިޕާޓީގެ އިދާރާ (މ.ކުނޫޒް) ނުވަތަ admin@jumhooreeparty.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

08 މޭއި 2018

 

 
yesiten