Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު :JP-IL/2018/6/010

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސް މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 21 އިން 22 އަށް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި  ބާއްވާ ގޮތަށް ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ، މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 6 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެކުރިން ހުޅުވައިލާ، އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އަދި ގޮފި ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕާޓީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3014999 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

3 ޖޫން 2018

 

 
yesiten