Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ލީޑަރުގެ ނާއިބު
އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް

Ameen1

 

 

ލީޑަރުގެ ނާއިބު
ޑޮކްޓަރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން

Hussain_Rasheed_Hassan_Dr1

 

 

ލީޑަރުގެ ނާއިބު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް

Kinbidhoo

 

 

 

ލީޑަރުގެ ނާއިބު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

ak

 
yesiten