Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ތަމްސީލް ކުރައްވާ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

 


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޢަލީ ޙުސައިން، މުނިޔާގެ، ބ.ކެންދޫ


 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކެޔޮދޫ ދާއިރާ މެންބަރު

މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު 5371/ކ.މާލެ


 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަބްދުﷲ ރިޔާޒު، ދަފްތަރު 1712/ކ.މާލެ


 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މ.މާފަންނުވިލާ، މާލެ


 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ގ.ލިއެނާ/ކ.މާލ


 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އިބްރާހީމް ޙަސަން، އެވިލާ/އއ.ތޮއްޑޫ


 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ފައިސަލް ނަސީމް، ނޫޑާލީ/ފުވައްމުލައް


 

 

 
yesiten