Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 

gasim1-400x260 (1)

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ލީގުން އިސްނަގައިގެން އިއްޔެ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްފެއްވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްއެވެ،

މި ހަރަކާތް ހުޅުވައިދެއްވައިމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ އަންހެނުންގެ ލީގުން އިސްނަގައިގެން މިފަދަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވުޖޫދުގައި އެބައޮތްކަމާއި އިތުރު ހިތްވަރާއިއެކު ދިރެމުން އަންނަކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ…ތަފްސީލް

އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގައި މެމްބަރަޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ނިންމަވައިފި

1939508_549130205196354_5667726633905899103_n

ޖުމްހޫރ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ލީގުން އިސްނަގައިގެން މާލޭ ސިޓީގައި މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 17 މެއި 2014އިން ފެށިގެން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ރައީސާ ޝިޔާމާ އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ،17 މެއި  2014ހުޅުމާލެއަށެވެ…ތަފްސީލް

 

 

 

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ލީގު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދަމުންދާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވީޓީވީ ފަސްމަންޒަރުގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވައިފި

10271576_547107262065315_3573034821752487933_n

ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖްމްހޫރީޕާޓީގެ އަންހެނުންލީގުގެ ރައީސާ ޝިޔާމާ އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނަށް ތަފާތު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލެވިފާވަކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އަންހެންދަރިއަކީވެސް ގައުމު ބިނާކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބޭކަނބަލަކަށް ވާތީ ސިޔާސީގޮތުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ހޯދައިދިނުމުގައި އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަކެއް…ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

10251890_10203642175153134_2615866830675190463_n

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފަށުމަށްޓަކައި ރޭ މ. ކުނޫޒްގައި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ވުމުގައި އަންހެނުންގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޝިޔާމާ އަޙްމަދާއި ޕާޓީގެ ސެކެރެޓެރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މުޙައްމަދު ސައުދު.ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ …އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ.

 
yesiten