Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޤާސިމް އިބުރާހީމް
ޕާޓީ ލީޑަރ

އަމީން އިބްރާޙީމް

ލީޑަރުގެ ނާއިބު

 

 ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން

ލީޑަރުގެ ނާއިބު

Kinbidhoo

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ލީޑަރުގެ ނާއިބު

ak

 

ލީޑަރުގެ ނާއިބު
ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

sameer-pp1

އަހްމަދު ސަމީރު
ކައުން
ންސިލް މެންބަރ

Mathiveri

ޙުސައިން މުހައްމަދު
ކައުންސިލް  މެންބަރ

photo 2

ފައިސަލް ނަޞީމް
ކައުންސިލް  މެންބަރ

Keyodhoo
އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހިމް
ކައުންސިލް މެންބަރ

Kendhoo
އަލްއުސްތާޒް ޢަލީ ހުސައިން
ކައުންސިލް  މެންބަރ

Thoddoo
އިިބްރާޙިމް ހުސައިން
ކައުންސިލް  މެންބަރ

Naifaru
އަލްއުސްތާޒް އަހްމަދު މުހައްމަދު
ކައުންސިލް  މެންބަރ

ahmed-rasheed-hr

އަހްމަދު ރަޝީދު
ކައުންސިލް މެންބަރ

Kurendhoo
އ
ަހްމަދު މޫސާ
ކައުންސިލް  މެންބަރ

Maradhoo
ޙ
ަސަން ޢާދިލް
ކައުންސިލް  މެންބަރ

Hithadhoo Dhekunu
ހަސަން ލަތީފް
ކައުންސިލް  މެންބަރ

dr-maus
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ކައުންސިލް  މެންބަރ

saud

އަހްމަދު ސަޢުދު
ކައުންސިލް މެންބަރމުޙައްމަދު އަޖުމަލް

ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ފިކުރީ
ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަލީ ޙަމީދު

ކައުންސިލް މެންބަރ

nihad

ނިހާދް މުޙައްމަދު ޢަލީ

ކައުންސިލް މެންބަރ

މަޙްމޫދް ރަމީޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކައުންސިލް މެންބަރ

 

އަބްދުލް ހައްނާން އަބޫބަކުރު

ކައުންސިލް މެންބަރ

މުހަންމަދު ސަލީމް
ކައުންސިލް މެންބަރ

ހުސެން ރަޝީދު
ކައުންސިލް މެންބަރ

Shaah-1
ހަސަން ސާހް
ކައުންސިލް މެންބަރ

umarube
މުހައްމދު ޙަމީދު
ކައުންސިލް މެންބަރ

zamir
ުހުސައިން ޒާމިރ
ކައުންސިލް މެންބަރ

asim
ޑޮކްޓަރ އާސިމް އަހްމަދު

ކައުންސިލް މެންބަރ

ali-hassan-sun

ޢަލީ ހަސަން
ކައުންސިލް މެންބަރ

mukhthaaru
މުހައްމދު މުޚްތާރު
ކައުންސިލް  މެންބަރ

ali-solih
ޢަލީ ޞޯލިހް
ކައުންސިލް މެންބަރ

nadheempp

މުހައްމަދު ނަދީމް
ކައުންސިލް މެންބަރ

dr-shafi
ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު ޝާފިޢީ ޢަބްދުލް މުއްނިމް
ކައުންސްިލް މެންބަރ

ibrahim-hassan-syt

އިބްރާހިމް ޙަސަން
ކައުންސިލް މެންބަރ

Mahibadhoo

އަހްމަދު ސުނިލް
ކައުންސިލް މެންބަރ

 

 

 

 

 

 
yesiten