Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

lc-banner

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެނޑިޑޭޓުން ގެ ފޯމްތައް މިއަދު އިލްކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުމަށްޓަކައި ޖޭޕީ ގެ ޓީމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ވަރަށް ގިނަވަގުތަކެއް ވަނީ ހޭދަކުރަންޖެހިފައެވެ

http://elections.gov.mv/

07 ފެބްރުއަރީ 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލައްވާފަ.

ޕާޓީން ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ މީޑިއާ ކެންޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވީމީޑިއާ އާއެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވީޓީވީ އާއި، ވީއެފްއެމް އަދި ވީއޮންލައިން ގައި ޖޭޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުން ޕުރޮމޯޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ވަނީ ކުރަންފެށިފަ.

 
yesiten