Jumhooree party

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ޤައުމީ ކޮންފެރެންސާއި ބެހޭގޮތުން ޕާޓިގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ ޝިފާޤްއާއި ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.ސައުދު މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ކޮންފެރެންސް ވަރަށް އަވަހަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ލީޑަރ ޤާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން “ސާބަސް ރައްޔިތުން”ގެ ނަމުގައި އުފާފާޅު ކުރުމުގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފަހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބާއްވާ ހަފްލާ
އެމެރިކާގެ ސަފީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 3910 ފޯމް އިލެކްޝަންސްއަށް ހުށަހަޅައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 15 ގޮނޑި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި
އެންމެ ބޮޑު ތާއީދާއެކު މާމިގިލި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ލީޑަރ ޤާސިމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި